เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ครูฝึกประสบการณ์

 

นายทองเจือ ชงบางจาก
นายอรุณ ทีปะปาล นายสถิตย์ นิยมโชค
นายสำราญ รัตนวิทย์ นายปรัชญา ไวทยสุวรรณ นายดำรง เดชะศิริ
นายสำเนา แสงมณี นายสมบัติ ศรีสังข์งาม นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
นายสันติ ธนวรรณ นางธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธิ์ นายประมาณ ชูพิพัฒน์
นายสุวุฑฒ์ พงษ์วารินศาสตร์ นายประเสริฐ ผุดผ่อง นางฉัฐชุลี เรืองศิริ
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ

 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-1662   โทรสาร 02-410-2396