ปญฺญา โลกัสมิ ปชฺโชโต ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ครูฝึกประสบการณ์

 

งานแผนงาน
1.แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม (รูปเล่ม) ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม (หน้าเดียว) ดาวน์โหลด
3.ตัวอย่างรายงาน (รูปเล่ม) ดาวน์โหลด
4.ตัวอย่างสรุปรายงาน (หน้าเดียว) ดาวน์โหลด
5.ต้นแบบ PowerPoint สรุปงาน 1 ดาวน์โหลด
6.ต้นแบบ PowerPoint สรุปงาน 2 ดาวน์โหลด
7.ต้นแบบ PowerPoint สรุปงาน 3 ดาวน์โหลด
8.ต้นแบบ PowerPoint สรุปงาน4 ดาวน์โหลด
9.ต้นแบบ PowerPoint สรุปงาน 5 ดาวน์โหลด
10.ตัวอย่าง PowerPoint สรุปงาน ดาวน์โหลด
11.กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ปีงบ 2560 ดาวน์โหลด
12.สรุปการขอใช้เงิน ปีงบ 2560 ดาวน์โหลด

 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวืทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-1662   โทรสาร 02-410-2396